Trường Mẫu giáo Long Thượng

Nghị Quyết số 30/2023 ngày 1/12/2023 của Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Long An, Nghị Quyết ban hành quy định chế độ hỗ trợ cho người được tuyển dụng vào làm giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Tỉnh

XEM TẠI ĐÂY
/Uploads/4057/files/638374542507402341_638373400230236790_20231204172004_ekWGM(1).pdf