Trường Mẫu giáo Long Thượng

Kế hoạch thực hiện bộ quy tắc ứng xử trường MG Long Thượng năm học 2023-2024

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG LONG THƯỢNG                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                               
       Số: 19/KH-MGLT                                Long Thượng, ngày 18 tháng 01 năm 2024
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện bộ quy tắc ứng xử trường MG Long Thượng
Năm học 2023-2024
 
          Căn cứ vào Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2021 Hợp nhất Quyết định ban hành Điều lệ trường mầm non;
          Căn cứ Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về đạo đức nhà giáo;
          Căn cứ Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường;

          Căn  cứ Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03 tháng 10 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 – 2025”;
           Căn cứ Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ giáo dục Đào tạo quy định về Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên;
Căn cứ văn bản số 141/PGDĐT ngày 17 tháng 01 năm 2024 của Phòng Giáo dục Đào tạo Về tiếp tục triển khai Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.
           Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường. Trường MG Long Thượng xây dựng kế hoạch thực hiện công khai quy tắc ứng xử trong nhà trường cụ thể như sau:
          I. Mục tiêu thực hiện.
         - Điều chỉnh các chuẩn mực về đạo đức và ứng xử văn hóa của cán bộ, giáo viên, nhân viên, các bậc phụ huynh học sinh và người lao động, khách đến trường giao dịch công việc theo chuẩn mực đạo đức xã hội và thuần phong mỹ tục của dân tộc, phù hợp với đặc trưng văn hóa của địa phương và điều kiện thực tiễn của nhà trường; ngăn ngừa, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi tiêu cực, thiếu tính giáo dục trong trường MG Long Thượng.
          - Xây dựng văn hóa học đường; đảm bảo môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường tại các nhóm lớp và trong nhà trường.
          - Thể hiện lòng nhân ái, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, trung thực trong mối quan hệ của mỗi thành viên trong nhà trường đối với người khác, đối với môi trường xung quanh và đối với chính mình.
           - Xây dựng kế hoạch Bộ Quy tắc ứng xử phải được thảo luận dân chủ, khách quan, công khai và được sự đồng thuận của các thành viên trong nhà trường nhất trí cùng thực hiện.
       II. Nội dung thực hiện quy tắc ứng xử trong trường mầm non.
        1. Quy tắc ứng xử chung
          1.1 Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, của công chức, viên chức, nhà giáo, người lao động.
          1.2. Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác.
          1.3. Bảo vệ, giữ gìn cảnh quan cơ sở giáo dục của nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, xanh, sạch, đẹp.
         1.4. Cán bộ quản lý, giáo viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường và hoạt động giáo dục; nhân viên phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục và tính chất công việc; phụ huynh và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục của nhà trường.
          1.5. Không sử dụng trang phục gây phản cảm.
          1.6. Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, chất cấm trong cơ sở giáo dục theo quy định của pháp luật; không tham gia tệ nạn xã hội.
          1.7. Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.
          1.8. Không gian lận, dối trá, vu khống, gây hiềm khích, quấy rối, ép buộc, đe dọa, bạo lực với người khác.
          1.9. Không làm tổn hại đến sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của bản thân, người khác và uy tín của tập thể.
         2. Ứng xử của cán bộ quản lý trong nhà trường
          2.1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu; yêu thương, trách nhiệm, bao dung; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, lắng nghe và động viên, khích lệ trẻ. Không xúc phạm, ép buộc, trù dập, bạo hành.
          2.2. Ứng xử với giáo viên, nhân viên: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, khích lệ, động viên; nghiêm túc, gương mẫu, đồng hành trong công việc; bảo vệ uy tín, danh dự, nhân phẩm và phát huy năng lực của giáo viên và nhân viên; đoàn kết, dân chủ, công bằng, minh bạch. Không hách dịch, gây khó khăn, xúc phạm, định kiến, thiên vị, vụ lợi, né tránh trách nhiệm hoặc che giấu vi phạm, đổ lỗi.
          2.3. Ứng xử với phụ huynh: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, hỗ trợ, hợp tác, chia sẻ, thân thiện. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà, vụ lợi.
          2.4. Ứng xử với khách đến nhà trường: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, lịch sự, đúng mực. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.
          3. Ứng xử của giáo viên
           3.1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ chuẩn mực, dễ hiểu, khen hoặc phê bình phù hợp với đối tượng và hoàn cảnh; mẫu mực, bao dung, trách nhiệm, yêu thương; tôn trọng sự khác biệt, đối xử công bằng, tư vấn, lắng nghe và động viên, khích lệ trẻ; tích cực phòng, chống bạo lực học đường, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện. Không xúc phạm, gây tổn thương, vụ lợi; không trù dập, định kiến, bạo hành, xâm hại; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi vi phạm của trẻ.
          3.2. Ứng xử với cán bộ quản lý: Chào hỏi niềm nở, ngôn ngữ tôn trọng, trung thực, cầu thị, tham mưu tích cực và thể hiện rõ chính kiến; phục tùng sự chỉ đạo, điều hành và phân công của lãnh đạo theo quy định. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết; không thờ ơ, né tránh hoặc che giấu các hành vi sai phạm của cán bộ quản lý.
          3.3. Ứng xử với đồng nghiệp và nhân viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, cầu thị, chia sẻ, hỗ trợ; tôn trọng sự khác biệt; bảo vệ uy tín, danh dự và nhân phẩm của đồng nghiệp, nhân viên. Không xúc phạm, vô cảm, gây mất đoàn kết nội bộ.
          3.4. Ứng xử với phụ huynh: Chào hỏi niềm nở, chỉ dẫn nhiệt tình, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của phụ huynh, giải quyết công việc khách quan tận tình chu đáo, khi trao đổi ngôn ngữ đúng mực, trung thực, thân thiện, hợp tác, chia sẻ. Không xúc phạm, áp đặt, vụ lợi. Giữ vững mối quan hệ không vụ lợi tình cảm hoạc tiền bạc của phụ huynh làm mất uy tín nhà giáo.
         4.5. Ứng xử với khách đến nhà trường: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.
         4. Ứng xử của nhân viên
         4.1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ chuẩn mực, tôn trọng, trách nhiệm, khoan dung, giúp đỡ. Không gây khó khăn, phiền hà, xúc phạm, bạo lực.
         4.2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên: Ngôn ngữ đúng mực, trung thực, tôn trọng, hợp tác; chấp hành các nhiệm vụ được giao. Không né tránh trách nhiệm, xúc phạm, gây mất đoàn kết, vụ lợi.
         4.3. Ứng xử với đồng nghiệp: Ngôn ngữ đúng mực, hợp tác, thân thiện. Không xúc phạm, gây mất đoàn kết, né tránh trách nhiệm.
         4.4. Ứng xử với  phụ huynh và khách đến nhà trường: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng. Không xúc phạm, gây khó khăn, phiền hà.
         5. Ứng xử của trẻ (Dưới sự hướng dẫn của người lớn) 
          5.1. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên: Kính trọng, ngoan ngoãn, lễ phép, trung thực, hợp tác, mạnh dạn nói nên nhu cầu, mong muốn của bản thân với mọi người.
         5.2. Ứng xử với bạn: Biết chơi đoàn kết cùng bạn, quan tâm, hợp tác, giúp đỡ và tôn trọng sự khác biệt của các bạn. Không nói tục, chửi bậy, tranh giành đồ chơi của bạn, không đánh bạn hay tác động xấu đến tâm lý, hoạt động của bạn.
          5.3. Ứng xử với cha mẹ và người thân: Kính trọng, lễ phép, biết vâng lời, gần gũi, yêu thương và biết nói lên nhu cầu, mong muốn của bản thân.
        5.4. Ứng xử với khách đến trường: Kính trọng, ngoan ngoãn, lễ phép, thân thiện. 
        6. Ứng xử của phụ huynh
        6.1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, chia sẻ, khích lệ, thân thiện, yêu thương. Không xúc phạm, bạo lực.
        6.2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường: Vui vẻ niềm nở trao đổi mọi thông tin, tôn trọng, trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ. Không bịa đặt thông tin; không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.
        7. Ứng xử của khách đến nhà trường
        7.1. Ứng xử với trẻ: Ngôn ngữ đúng mực, tôn trọng, thân thiện. Không xúc phạm, bạo lực.
        7.2. Ứng xử với cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong nhà trường: Đúng mực, tôn trọng. Không bịa đặt thông tin. Không xúc phạm tinh thần, danh dự, nhân phẩm.
        III. Tổ chức thực hiện.
        1. Trách nhiệm của Ban giám hiệu nhà trường
        1.1. Công khai Quy tắc ứng xử trong nhà trường tới toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên và niêm yết tại bảng tin của nhà trường. Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt nội dung Quy tắc ứng xử trong cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan.
        1.2. Hướng dẫn tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy tắc này để làm căn cứ đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên hàng năm và trong năm học và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử văn hoá tại nhà trường.
        1.3 Thông báo trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
       2. Trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, phụ huynh học sinh trong nhà trường
        1. Tích cực thực hiện các nội dung quy định tại mục II của kế hoạch này.
        2. Có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc và vận động các đồng nghiệp, phụ huynh học sinh trong trường thực hiện tốt các quy định trong kế hoạch; khi phát hiện cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động có liên quan của nhà trường vi phạm phải chân thành đóng góp ý kiến, trao đổi cởi mở để rút kinh nghiệm, đồng thời phản ánh đúng sự thật với Ban giám hiệu nhà trường để kịp thời giải quyết ./.
    Nơi nhận.                                                                          HIỆU TRƯỞNG
      - Phòng GD&ĐT huyện; (B/c)
      - Cán bộ GVNV trường;
      - Lưu văn phòng .                            
                                                                                       Nguyễn Thị Mỹ Hương