Trường Mẫu giáo Long Thượng

Phương án Tuyển sinh trẻ vào học lớp mẫu giáo Năm học 2024-2025

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG LONG THƯỢNG                     Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
       
             Số: 213/PA-MGLT                                Long Thượng, ngày 10 tháng 6 năm 2024
                                                       
PHƯƠNG ÁN
Tuyển sinh trẻ vào học lớp mẫu giáo
Năm học 2024-2025
 
 
 
 

Căn cứ Nghị định số 127/2018 /NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của chính phủ qui định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;                                                                                                                                                                                                                                                      
Căn cứ Thông tư số 52/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 31/12/2020, Thông tư ban hành Điều lệ trường mầm non;
Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;                                                                                                                                                                                                                                                           
            Căn cứ kế hoạch số 2726/KH-UBND ngày 24/5/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện kế hoạch Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025;
          Căn cứ và kết quả điều tra trẻ trong độ tuổi trên địa bàn xã Long Thượng và tình hình thực tế về điều kiện cơ sở vật chất, biên chế về đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên được giao, trường MG Long Thượng xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025 như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
I. MỤC ĐÍCH.
1. Tổ chức tuyển sinh đúng quy quy định, đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh (CMHS). Góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo trẻ Mầm non, duy trì chất lượng Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi.
2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi: 0-2 tuổi, 3-5 tuổi trên địa bàn phân tuyến và phân bổ chỉ tiêu hợp lý  từng điểm trường  đảm bảo đủ chỗ cho học sinh  tránh tình trạng quá tải ở lớp. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thơi gian tuyển sinh và trách nhiệm tuyển sinh 
3. Thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã đạt hiệu quả cao 100% trẻ 5 tuổi được đến trường và học bán trú; Đặc biệt quan tâm đến đầu tư ĐDĐC cho lớp 5 tuổi và giáo viên 5 trên chuẩn trình độ chuyên môn không bố trí học lớp ghép hạn chế tuyển học sinh trái tuyến, đảm bảo sĩ số học sinh trên một lớp theo điều lệ trường mầm non.
II. YÊU CẦU
1. Phân công thành viên trong Ban chỉ đạo tuyển sinh điều tra chính xác trẻ ở
 từng độ tuổi trên địa bàn. Thực hiện tuyển sinh đúng tuyến và hợp lý theo sự chỉ đạo của phòng GD&ĐT nhằm đáp ứng nhu cầu gửi trẻ trong độ tuổi của nhân dân trên địa bàn xã với phương châm đảm bảo đủ chỗ cho trẻ học,
2. Đảm bảo cho 100%  trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã được đến trường mẫu giáo
3. Không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh/lớp tại trường.
4. Thực hiện tuyên truyền phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh, thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh. Trường không thu bất kỳ một khoản tiền nào trong việc thực hiện công tác tuyển sinh.
5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, Hiệu trưởng là người chịu trách nhiệm cuối cùng.
B. NỘI DUNG
I. Các điều kiện phục vụ công tác tuyển sinh năm học 2024 - 2025.
1. Thực trạng 
- Khu vực được phân tuyến tuyển sinh: Trẻ trong độ tuổi mẫu giáo địa bàn xã Long Thượng.
- Chỉ tiêu: 255 trẻ (tuyển mới 140 trẻ) các độ tuổi (ưu tiên tuyển sinh hết trẻ 5 tuổi); Duy trì số trẻ của năm học 2023 - 2024 còn lại là 115 trẻ  
          - Trẻ 5 tuổi (Sinh năm 2019) được ưu tiên tuyển sinh hết số lượng trẻ có hộ khẩu thường trú và tạm trú tại xã Long Thượng
          - Trẻ lớp chồi (sinh năm 2020) tuyển 90 trẻ có hộ khẩu thường trú tại xã Long Thượng. Nếu trẻ lớp chồi ra không đủ theo chỉ tiêu thì tuyển trẻ tạm trú.
        - Trẻ lớp mầm (sinh năm 2021) tuyển 25 trẻ có hộ khẩu thường trú tại xã Long Thượng. Nếu trẻ lớp mầm ra không đủ theo chỉ tiêu thì tuyển trẻ tạm trú.
       2- Dự kiến giáo viên, số lớp và học sinh:
Khối Số HS Học sinh cũ Học sinh tuyển mới Số lớp GV trực tiếp giảng dạy  
Ghi chú
 
 
140
d.số sinh năm 2019 là 95
Trẻ tạm trú: 45
 
90
 
50
4 8  
Học bán trú
 
Chồi 90
d.số sinh năm 2020 là 67
Trẻ tạm trú: 23
 
25
 
65
3 6 Học bán trú
Mầm 97
(sinh năm 2021)
0 25 1 2 Học bán trú
Cộng 243 115 140 8 16  
Trường hiện có 15 giáo viên, thiếu 01 giáo viên, trường thực hiện thỉnh giảng.
3- Cơ sở vật chất:
    - Trường có một điểm chính, hai điểm phụ.
    - Tổng số phòng học: 8 và 10 phòng chức năng (Văn phòng, phòng Hiệu trưởng, phòng Hiệu phó, phòng HCQT và y tế, phòng thể chất, phòng nghệ thuật, phòng bảo vệ, 2 phòng nhân viên, nhà bếp)
   - Bàn ghế học sinh: đủ cho các lớp
   - Trang trí khẩu hiệu, trang trí lớp, cảnh quan mơi trường trước khi vào năm học mới.
II/ Tuyển sinh
1. Phương thức
Tuyển sinh trực tuyến (có hướng dẫn cụ thể trong thông báo tuyển sinh)
2. Đối tượng tuyển sinh
- Diện đúng tuyến: Là trẻ 3,4,5 T có hộ khẩu th­ường trú tại xã Long Thượng.
Sau khi xét tuyển nếu còn chỉ tiêu trường sẽ nhận thêm trẻ là con CBCC làm việc tại địa phương, trẻ tạm trú tại xã Long Thượng và trẻ ở xã lân cận trong huyện.
3. Hồ sơ dự tuyển
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu)
2. Phiếu tìm hiểu đặc điểm tâm lý trẻ (Theo mẫu)
3. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
4. Giấy xác nhận nơi cư trú (Mẫu C07) (do công an địa phương cấp)
5. Photo công chứng sổ hộ nghèo, cận nghèo, giấy đăng ký KHHGĐ (nếu có)
6. Photo thẻ bảo hiểm y tế
4. Thời gian thực hiện công tác tuyển sinh
Thực hiện theo kế hoạch thời gian được các cấp lãnh đạo phê duyệt cụ thể, đơn vị sẽ thông tin cụ thể trên loa đài của xã và các ấp.
* Giờ làm việc (các ngày trong tuần từ thứ hai đến hết thứ sáu)
Sáng 7h00 đến 11h00, chiều 13h30 đến 16h30
          5. Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh
* Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2024 – 2025
STT Lứa tuổi Số lớp, số trẻ dự kiến tuyển ở các điểm trường Ghi chú
1 Lớp lá
(sinh năm 2019)
- Điểm chính: 3 lớp 105 Trẻ
- Điểm Long Hưng: 1 lớp 35 trẻ
 
2 Lớp chồi
(sinh năm 2020)
- Điểm Long Thạnh:  2 lớp 60 trẻ
- Điểm Long Hưng: 1 lớp 30 Trẻ
 
3 Lớp mầm (sinh năm 2021) - Điểm Long Thạnh:  1 lớp 25 trẻ  
  Tổng cộng : 255 trẻ  
        * Địa bàn tuyển sinh: các tổ dân cư của 4 ấp thuộc địa bàn xã Long Thượng
        * Địa điểm tuyển sinh:
- Văn phòng trường MG Long Thượng.
III/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
- Phân công trực công tác tuyển sinh
- Giao bộ phận văn thư phối hợp với bộ phận chuyên môn triển khai, phổ biến, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tuyển sinh của Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT trong Hội đồng sư phạm nhà trường.
 - Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại các điểm trường
- Thực hiện công tác thông tin báo cáo theo quy định.
- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tuyển sinh trước các cấp quản lý.
          Trên đây là phương án tuyển sinh trẻ vào học lớp mẫu giáo năm học 2024-2025 mà toàn thể CB-GV-CNV trường phải thực hiện đạt kết quả tốt.
 Nơi nhận:                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG
- Phòng GD-ĐT (báo cáo);             
- UBND xã (báo cáo);                                                             
- Bộ phận, đoàn thể (thực hiện);                                               
- Lưu: VT.                                                                                        
                                                                                                               Nguyễn Thị Mỹ Hương