Trường Mẫu giáo Long Thượng

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

   UBND HUYỆN CẦN GIUỘC  
TRƯỜNG MG LONG THƯỢNG
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
                                                                  Long Thượng, ngày 25 tháng 8 năm 2022
        
THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành mộ số điều của Luật Tiếp Công dân,
Trường mẫu giáo Long Thượng thông báo Lịch tiếp công dân với những nội dung cụ thể như sau:
A. NƠI TIẾP CÔNG DÂN:
Phòng tiếp công dân đặt tại văn phòng của trường Mẫu giáo Long Thượng, xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc, Long An.
B. THỜI GIAN TIẾP CÔNG DÂN THƯỜNG XUYÊN:
Việc tiếp công dân được thực hiện trong giờ hành chính vào các ngày làm
việc trong tuần, trừ những ngày nghỉ theo quy định.
- Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.
- Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút.
C. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ:
1. Hiệu trưởng trường MG Long Thượng tiếp công dân vào giờ hành chính, định kỳ ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần (Tại văn phòng). Nếu ngày tiếp công dân của Hiệu trưởng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc liền kề hôm sau.
2. Ngoài việc tiếp công dân theo định kỳ, Hiệu trưởng tiếp công dân đột xuất khi có yêu cầu khẩn thiết theo quy định của Luật Tiếp công dân.
3. Trong trường hợp Hiệu trưởng đi vắng không thể tiếp công dân theo lịch định kỳ, Hiệu trưởng uỷ quyền cho một Phó hiệu trưởng tiếp công dân và sau đó có trách nhiệm báo cáo lại với Hiệu trưởng.
D. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ DỰ KIẾN NỘI DUNG TIẾP CÔNG DÂN CỦA CÁC BUỔI TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ:
1. Thành phần tham dự:
STT Họ và tên người trực, tiếp công dân Chức vụ Lịch thời gian tiếp công dân SĐT di động
01 Nguyễn Thị Mỹ Hương Hiệu trưởng Thứ hai và thứ năm hàng tuần 0786.298.626
02 Chung Thị Thi Thừa P. Hiệu trưởng Tiếp công dân theo phân công của HT 0977178840
03 Nguyễn Thị Thúy Hằng Kế toán Trực và tiếp công dân thường xuyên (Từ 8/01/2023 ->31/8/2023) 0988237292
04 Hồng Hải Yến Y Tế Trực và tiếp công dân thường xuyên 0369900386
 
2. Dự kiến nội dung tiếp công dân của các buổi tiếp công dân định kỳ:
Tiếp nhận thông tin phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục; khiếu nại, tố cáo về các quyết định hành chính, hành vi hành chính, hành vi tham nhũng, gây phiền hà, khó khăn cho cá nhân và tổ chức cũng như thái độ phục vụ của công chức, viên chức, giáo viên các đơn vị trực thuộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
Trên đây là Thông báo Lịch tiếp công dân của trường mẫu giáo Long Thượng./.
 
     Nơi nhận
   -   PGD &ĐT (để b/c);
   -  Bộ phận văn phòng;
   -  Lưu: VT.
 
          HIỆU TRƯỞNG
 

        Nguyễn Thị Mỹ Hương