Trường Mẫu giáo Long Thượng

BÁO CÁO Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cuối năm Năm học 2020- 2021

    PHÒNG GD- ĐT CẦN GIUỘC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG  MG LONG THƯỢNG                           Độc lập – Tự do –Hạnh phúc
                  Số: 420 /BC-MGLT Long Thượng, ngày 15 tháng  11 năm 2021

BÁO CÁO
Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cuối năm
Năm học 2020- 2021
 
 
 
 

Căn cứ Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;
Thực hiện Kế hoạch số 517 ngày 13 tháng 04 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ từ năm học 2020-2021;
Trường MG Long Thượng đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cuối năm học 2020-2021 như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH.
1. Đặc điểm tình hình của đơn vị.
* Về đội ngũ CB- GV- NV.
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên là 27 đ/c (trong đó BGH là 2 đ/c, giáo viên 16 đ/c, nhân viên 9 đ/c).
- Trình độ chuyên môn: ĐH: 15 đ/c; cao đẳng 3 đ/c.
- Trình độ lý luận: Trung cấp 2 đ/c.
* Về số lượng lớp và học sinh.
Tổng số học sinh là 212/8 lớp
Trong đó:
      - Lớp mầm: 20/1 lớp
      - Lớp chồi: 68/3 lớp
        - Lớp lá: 124/4 lớp
      * Về cơ sở vật chất.
      - Toàn trường có tổng số phòng học: 8 phòng
      - Tổng số phòng chức năng: 11 phòng
      - Nhà bếp: Đủ diện tích theo chuẩn
      - Trang thiết bị được đầu tư đầy đủ.
            2. Thuận lợi
          -  Nhà trường luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Phòng GD&ĐT, của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã và Ban đại diện cha mẹ học sinh.
           - Trường có Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy xã Long Thượng, Chi bộ đã lãnh đạo và chỉ đạo mọi hoạt động của nhà trường, trong đó Chi bộ luôn chú trọng đến quá trình thực hiện dân chủ tại đơn vị, thường xuyên đôn đốc kiểm tra hoạt động của chính quyền và các đoàn thể.
          - Đội ngũ cán bộ, giáo viên của trường đa số đều nhiệt tình, năng nổ trong mọi mặt hoạt động. Tinh thần đấu tranh phê và tự phê luôn được phát huy mạnh mẽ.
          - Đội ngũ cán bộ quản lý của trường ngày càng trưởng thành hơn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, làm việc có kế hoạch, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy chế, đúng luật pháp của Nhà nước hiện hành.
             3. Khó khăn
        - Đội ngũ giáo viên không đồng đều về chất lượng, trường có nhiều GV trong độ tuổi sinh đẻ, nên trong năm học có nhiều GV nghỉ thai sản. Do đó cũng ảnh hưởng một phần đến chất lượng giảng dạy cũng như chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ của nhà trường.
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ.
1. Công tác chỉ đạo của Chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường.
         - Chi bộ nhà trường đã tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện kết luận số 65-KL/TW của Đảng và các Nghị quyết của Chính phủ.
         - Ban chi ủy, Chi bộ nhà trường tuyên truyền đầy đủ các nội dung của Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị trong Hội đồng sư phạm nhà trường.
         - Đầu năm học nhà trường kết hợp với Công đoàn đã triển khai tới toàn thể CB, GV, NV trong nhà trường học tập Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và quyết định số 04/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ giáo dục và Đào tạo trong nhà trường.
         - Với sự tuyên truyền đầy đủ và thường xuyên về các Chỉ thị của Đảng, Nghị định của Chính phủ, nên CB,GV,NV của trường đã nhận thức được tầm quan trọng của QCDC cơ sở và thực hiện tốt QCDC trong nhà trường.
        - Hàng tháng Chi bộ có kế hoạch chỉ đạo chung các hoạt động của nhà trường và Ban giám hiệu các đoàn thể, kế hoạch được triển khai đến từng tổ chức và chỉ đạo kịp thời trong quá trình thực hiện.
         - Việc thực hiện dân chủ trong trường đã thể hiện sự lãnh đạo của Đảng theo nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện trách nhiệm của Hiệu trưởng và phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể trong trường.
         - Ban chi uỷ, Chi bộ và Đảng viên luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện dân chủ tại trường, nghiêm túc trong việc tự phê bình và phê bình. Ban chi uỷ, Chi bộ luôn chỉ đạo chi bộ thực hiện các quy định phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao chất lượng tổ chức, đổi mới phương thức và hoạt động của Chi bộ. Thực hiện dân chủ trong quy hoạch, bố trí cán bộ, trong sinh hoạt Đảng, lắng nghe các ý kiến đóng góp của quần chúng về xây dựng tổ chức Đảng, góp ý cho cán bộ, Đảng viên.
         - Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ các hoạt động của trường, cụ thể hoá các quy chế, quy định và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ trong trường.
         - Các tổ chức, đoàn thể tham gia đóng góp ý kiến cho các hoạt động của trường; phát huy vai trò làm chủ của cán bộ, giáo viên, nhân viên; tạo môi trường làm việc trong sáng, lành mạnh.
         - Đã xây dựng kế hoạch và có quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo trong nhà trường về công tác thực hiện quy chế dân chủ, các cuộc vận động và các phong trào của cấp trên, đã phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên trong Ban chỉ đạo của nhà trường.
2. Quá trình triển khai thực hiện quy chế dân chủ.
         - BGH trường xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện dân chủ trong trường.
          - Nhà trường quy định quyền của cán bộ, giáo viên, nhân viên được thông tin về các chủ trương của trường, những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống và lợi ích của cán bộ, giáo viên và nhân viên. Có chế độ và hình thức báo cáo công khai trước tập thể về các công việc của trường như: chế độ thu và sử dụng quỹ hoạt động; việc sử dụng công quỹ, tài sản công; việc thu, chi tài chính; quyết toán các khoản, mua sắm tài sản; công tác khen thưởng, kỷ luật v.v...
         - Trường có quy chế và các hình thức để cán bộ, giáo viên, nhân viên được bàn bạc, tham gia ý kiến vào các chủ trương và nhiệm vụ công tác của trường. Kết quả ý kiến đóng góp đã được xem xét, cân nhắc để Hiệu trưởng quyết định.
         - Trường xác định rõ trách nhiệm và tổ chức tốt việc tiếp dân và phụ huynh, Ban Thanh tra của trường luôn sẵn sàng giải quyết mọi ý kiến, kiến nghị và trả lời thắc mắc của cán bộ, giáo viên, nhân viên, nhân dân và phụ huynh khi có khiếu nại trong đơn vị trường.
         - Nhà trường cũng xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo trường, hàng năm thông qua Hội nghị cán bộ công chức, lãnh đạo trường báo cáo công việc trước cán bộ, giáo viên, nhân viên và tổ chức để cán bộ, giáo viên, nhân viên góp ý kiến, đánh giá, đồng thời nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp.
3. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy chế thực hiện dân chủ trong trường.
         - Nhà trường đã phổ biến, quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên về chỉ thị 30/CT-TW ngày 18/2/1998 của bộ chính trị, Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và quyết định số 04/2000/QĐ- BGD&ĐT ngày 01/3/2000 của Bộ giáo dục và Đào tạo trong nhà trường. Đồng thời Hiệu trưởng nhà trường cũng đã ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động nhà trường.
         - Các đoàn thể trong trường thường xuyên tuyên truyền trong tổ về việc thực hiện quy chế dân chủ, đồng thời báo cáo cho lãnh đạo nhà trường biết việc triển khai, tiến độ thực hiện, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dân chủ để kịp thời xử lý.
4. Công tác sơ kết, tổng kết, nhân điển hình tiên tiến.
         - Nhà trường đã tổ chức sơ kết, tổng kết đúng thời gian quy định trong năm và đánh giá, xếp loại cán bộ, giáo viên, nhân viên đúng với tiêu chuẩn và quy trình đánh giá xếp loại theo chuẩn Hiệu trưởng và chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
        - BGH nhà trường triển khai đầy đủ các yêu cầu, nội dung, tiêu chuẩn để cán bộ, giáo viên, nhân viên được biết, việc bình xét thi đua được thực hiện từ tổ đến nhà trường, tổ chức họp Ban thi đua nhà trường để bình xét và công khai cụ thể kết quả đạt được của từng cá nhân và tập thể, nêu rõ những kết quả và tồn tại của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên tổ chức lấy ý kiến và lắng nghe ý kiến của cá nhân.
Việc đánh giá được căn cứ vào kết quả nội dung công việc được giao và đăng ký của từng cá nhân, đúng với quy định xếp loại.
          - Tổ chức bình chọn được tiến hành từ các tổ, khối và phân rõ các nội dung khen thưởng cho từng cá nhân và tập thể. Sau đó họp Ban thi thi đua của nhà trường bình chọn và công khai trước hội đồng, việc thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, chính xác phù hợp với tình hình chung của nhà trường.
III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ.
 - Những nội dung của quy chế dân chủ đã đi vào nề nếp, tạo chuyển biến tốt trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như trong hệ thống chính trị của trường.
         - Việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ tại trường đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Ban giám hiệu nhà trường đã nhanh chóng triển khai và thực hiện tốt những nội dung mà trường đã đề ra của việc thực hiện quy chế dân chủ trong các hoạt động của nhà trường.
         - Thực hiện chế độ hội họp theo đúng định kỳ, đồng thời đã phối hợp tốt với công đoàn để tổ chức hội nghị công nhân viên chức đầu năm học. Hàng tháng tổ chức họp hội đồng và tổ chức sinh hoạt chuyên môn các tổ 1 lần/tháng, các tổ chức  như: công đoàn, đoàn thanh niên … được tổ chức họp theo đúng định kỳ.
          - Lãnh đạo trường đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân, tổ chức, đoàn thể trong trường, đã có các biện pháp giải quyết đúng theo chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước và phù hợp với thẩm quyền được giao.
          - Đã phát huy được hiệu quả của Ban thanh tra nhân dân, trong năm học Ban thanh tra nhân dân đã phối hợp với Ban giám hiệu nhà trường kiểm tra khảo sát về công tác bán trú, công tác chuyên môn, công tác thu chi tài chính của nhà trường.
          - Về công tác chuyên môn: Đã triển khai đầy đủ các văn bản, kế hoạch, việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, công tác bán trú đã được công khai minh bạch khẩu phần ăn, thực đơn của trẻ được đảm bảo và có chất lượng.
          - Về việc thực hiện quỹ hoạt động của Ban đại diện CMHS: Nhà trường đã tích cực tham mưu với hội phụ huynh trong việc quản lý quỹ hội. Quỹ hội đã được công khai trước toàn thể phụ huynh học sinh tại hội nghị họp đầu năm, giữa năm và cuối năm học. Việc thu, chi tiền quỹ hội đã được thông qua trước toàn thể phụ huynh trong toàn trường và được 100% PH nhất trí.
          - Về Kinh phí ngân sách tự chủ: Đảm bảo chi đủ lương, các chế độ khen thưởng cuối học kỳ I, cuối năm, công tác phí, nghỉ thai sản, làm thêm giờ, bảo hiểm, chế độ hưởng trong các ngày lễ tết… đều được chi trả đúng theo qui chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. Bên cạnh đó nhà trường đã mua sắm được khá nhiều trang thiết bị như bàn ghế hội đồng, bàn máy vi tính, tăng âm, loa, phông hội trường, các loại biểu bảng của văn phòng, nhà bếp và các khu lớp, các loại trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và GD trẻ. Việc sử dụng kinh phí đều được công khai trong hội đồng trước khi thực hiện.
         - Công tác chuyển xếp và nâng lương: Ban giám hiệu đã kết hợp với Công đoàn và Kế toán nhà trường chủ động XD kế hoạch từng thời kỳ và công khai đầy đủ những thông tin cá nhân khi đến kỳ nâng lương, thực hiện đầy đủ các giấy tờ có liên quan. Việc nâng lương trước thời hạn đã được công đoàn, nhà trường xem xét đúng theo quy định và đúng thủ tục, đúng đối tượng và được thực hiện công khai.
         - Việc thực hiện chế độ công khai tài chính theo đúng quy định của Nhà nước; công khai các quyền lợi, chế độ, chính sách và việc đánh giá định kỳ đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên.
         - Công khai những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất, nâng bậc lương, khen thưởng kỷ luật, đề bạt và các chế độ chính sách khác.
        - Thực hiện công khai các khoản thu quỹ, việc sử dụng quỹ và chấp hành chế độ thu, chi, quyết toán theo đúng quy định hiện hành.
       - Đã thực hiện việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng của các cá nhân và các tổ chức, đoàn thể trong trường về các vấn đề: Như kế hoạch phát triển quy mô mạng lưới trường, lớp, công tác tuyển sinh, giảng dạy, sáng kiến kinh nghiệm, quy trình quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh; kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, việc xây dựng nội quy, quy chế nội bộ trong nhà trường v.v...
         - Đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý của nhà trường. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong trường, phát huy dân chủ trong tổ chức hoạt động của nhà trường.
- Tổng kết thực hiện QCDC năm 2020-2021 là cơ sở, điều kiện đưa vào cho đơn vị thương thảo rút kinh nghiệm để ban hành QCDC năm học 2021-2022 có tính thực tiễn cao
IV. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN.
1. Tồn tại, hạn chế.
        Ban thanh tra nhân của nhà trường có hoạt động, nhưng chưa được thường xuyên, việc kiểm tra giám sát đôi lúc còn lúng túng và chưa phát huy đúng vai trò trách nhiệm.
2. Nguyên nhân
          Một số thành viên trong Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ và Ban thanh tra nhân dân còn chưa mạnh dạn và chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc giải quyết những vấn đề nhạy cảm trong đơn vị.
3. Bài học kinh nghiệm
         - Chi bộ và Đảng viên phải luôn gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện dân chủ trong trường, nghiêm túc trong việc tự phê bình và phê bình. Đồng thời xác định rõ được việc thực hiện quy chế dân chủ phải gắn liền với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở.
         - Gắn kết việc thực hiện quy chế dân chủ với pháp lệnh CBCC, pháp lệnh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, cải cách hành chính, công khai dân chủ trong thực hiện các chủ trương ở trường.
         - Một trong những hình thức phát huy tính dân chủ trong trường và gắn liền với việc xây dựng hệ thống chính trị là việc công khai hoá các hoạt động trong trường, đặc biệt là công khai về tài chính, chế độ chính sách.
        - Công tác tổ chức thực hiện quy chế dân chủ phải đồng bộ, rộng khắp và thường xuyên.            
V.  MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QCDC CỦA ĐƠN VỊ TRONG THỜI GIAN TỚI.
         - Tiếp tục đẩy mạnh việc chỉ đạo, thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan trường học.
   - Quán triệt hơn nữa đến tận mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên về Chỉ thị số 30/CT-TW ngày 18/2/1998 của Bộ Chính trị, Nghị định số 04/2015/NĐ- CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 11/2020/TT-BGD&ĐT ngày 19/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập;
- Tất cả các hoạt động của nhà trường đều phải được công khai, dân chủ và bình đẳng theo quy định của pháp luật.
          - Xây dựng khối đoàn kết nhất trí cao từ Ban giám hiệu đến từng đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên đảm bảo dân chủ, công bằng trong nhà trường.
         - Kiên quyết xử lý tình trạng sai phạm về chuyên môn, về tài chính.
         - Thực hiện tốt những quy định của Luật Giáo dục theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” trong các hoạt động của trường thông qua các hình thức dân chủ, đảm bảo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên được quyền giám sát, kiểm tra, đóng góp ý kiến, tham gia vào mục tiêu xây dựng và phát triển nhà trường.
         - Thường xuyên tổ chức lồng các cuộc họp hội đồng và công đoàn để học tập quán triệt lại các văn bản quy định, thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
         - Lập kế hoạch cụ thể, có kế hoạch sơ kết, tổng kết về việc thực hiện quy chế dân chủ, thực hiện mọi hoạt động mang tính chuyên đề, tổ chức có chất lượng, hiệu quả.
         - Tổ chức Hội nghị cán bộ công nhân viên chức, Đại hội Công đoàn đúng theo quy định của Phòng giáo dục và Đào tạo chỉ đạo.
         - Làm tốt công tác thanh tra nội bộ.
         Trên đây là báo cáo tình hình triển khai, thực hiện quy chế dân chủ năm học 2020 - 2021 của Trường MG Long Thượng../.

 
   Nơi nhận
                                    
- PGD&ĐT Huyện ;
- Lưu trường./.
 
        T/M BAN CHỈ ĐẠO
             HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                           Nguyễn Thị Mỹ Hương