Trường Mẫu giáo Long Thượng

BÁO CÁO Sơ kết thực hiện công tác pháp chế học kỳ I năm 2021

Phụ lục 1
  UBND HUYỆN CẦN GIUỘC            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG LONG THƯỢNG                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                                                                                                                                       
         Số: 432 /BC-MGLT                                          Long Thượng, ngày  09 tháng  12 năm 2021
 
BÁO CÁO
Sơ kết thực hiện công tác pháp chế học kỳ I năm 2021
 
 
 
 

I. Đặc điểm tình hình
1.Thuận lợi:
Được sự chỉ đạo sâu sát của Phòng GD& ĐT Huyện Cần Giuộc về công tác hướng dẫn việc thực hiện công tác pháp chế. Đồng thời có sự phối hợp tham mưu, liên tịch của BGH nhà trường, Công Đoàn cơ sở.
Sự quan tâm theo dõi của đội ngũ CB,GV và PHHS của  nhà Trường. Do đó công tác pháp chế và phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện một cách thuận lợi và đạt kết quả tốt.
Có trang bị tài liệu về các văn bản pháp luật phục vụ cho công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
Đa số CB,GV,NV trong trường đều có kết nối mạng và biết sử dụng CNTT, nên việc truy cập các thông tin về công tác pháp chế rất thuận lợi và được phổ biến kịp thời các văn bản đến từng thành viên trong nhà trường.
        2. Khó khăn.
 Đội ngũ cán bộ, giáo viên làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở đơn vị còn hạn chế vì chưa qua tập huấn.
II. Kết quả thực hiện:
1. Công tác tổ chức, triển khai
- Nhà trường đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền và phổ biến pháp luật tới CB-GV trong cơ quan. Hàng tháng, tổ chức phổ biến các văn bản pháp luật trong buổi họp hội đồng, nhiều văn bản được niêm yết công khai trên bảng tin để tiện cho giáo viên nghiên cứu.
- Lồng ghép tổ chức tốt nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào các cuộc họp hội đồng hoặc chuyên môn.
- Thực hiện tốt việc triển khai các văn bản, nghị định, quyết định … liên quan đến pháp luật, pháp chế đến toàn thể CB-GV-NV nắm bắt kịp thời, làm tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác pháp chế, pháp luật với cấp trên.
- Thực hiện triển khai các văn bản chỉ đạo về công tác theo dõi thi hành pháp luật đến đội ngũ:
- Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động, triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân;  Đề án đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày  04/11/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Đề án “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”.
          - Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.
- Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.
- Thông tư số 03/2010/TT-BTP ngày 03/3/2010 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
- Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp về quy định bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.
- Kế hoạch số 1179/KH-SGDĐT ngày 26/10/2009 của Sở GD&ĐT về việc tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” trong ngành GD&ĐT.
          -  Kế hoạch số 632/KH-SGDĐT ngày 06/03/2020 của Sở GD&ĐT về việc tiếp tục triển khai thực hiện nội dung tiêu chí, giải pháp trọng tâm nâng cao chất lượng công tác phổ biến giáo dục trong nhà trường trong năm 2020 và những năm tiếp theo.
          II. Đối với công tác pháp chế: 
          1) Rà soát, kiện toàn và nâng cao chất lượng bộ máy công tác pháp chế:
BCĐ đã bám sát mục tiêu, yêu cầu của kế hoạch của Sở giáo dục và phòng Giáo dục và Đào tạo Cần Giuộc về việc thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật  trong nhà trường
- Bố trí 1 cán bộ kiêm nhiệm công tác pháp chế trong nhà trường 
- Củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDPL tại đơn vị.
- Tiếp tục duy trì và củng cố mạng lưới thực hiên giáo dục pháp luật đến đội ngũ phụ huynh học sinh và các cháu.
- Thực hiện bảng tuyên truyền của trường, lớp.
2. Về công tác xây dựng pháp luật.
  - Nhà trường triển khai kế hoạch liên tịch đến giáo viên, phối hợp thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các đơn vị, lập kế hoạch hoạt động đối với đơn vị mình theo thời điểm và tổ chức thực hiện.
▪ Đối với CB, GV:
- Hình thức tổ chức định kỳ mỗi tháng tổ chức lồng ghép vào các cuộc hội họp.
3. Về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát các văn bản quản lý, điều hành do Nhà trường ban hành.   
4. Triển khai thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật:
+ Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” tại các đơn vị trường học.
+ Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012-2016” đến năm 2021.
+ Đề án “Đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05/9/2017 của Chính phủ.
          + Đề án “Đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào trường phổ thông” theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, trong đó chú ý việc rà soát, cập nhật và làm rõ các điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 so với Luật cũ trong quá trình giảng dạy.
5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật:
  - Kiểm tra theo dõi việc thực hiện các chế độ, chính sách cho Cán bộ, Giáo viê, học sinh theo các quy định hiện hành của Nhà nước.
  - Thường xuyên kiểm tra rà soát hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến giáo dục đào tạo và các văn bản về chính sách, pháp luật của nhà nước.
6. Về công tác bồi thường của Nhà nước và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp: Không
7. Về đầu tư, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật:
 - Đơn vị có chú ý xây dựng, bổ sung, quản lý khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật tại cơ quan theo đúng QĐ số 06/2010/QĐTTg ngày 25 tháng 01 năm 2010.
- Thực hiện công văn 431/ UBND-PTP ngày 12/3/2018 về việc triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của UBND huyện Cần Giuộc.
- Trang bị thêm sách pháp luật thực hiện theo kế hoạch 224/PGDĐT-CTTT ngày 26/3/2018 về việc thực hiện việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật năm 2018.
 - Có xây dựng góc pháp luật để tuyên truyền pháp luật đến cha mẹ học sinh.
 - Có tăng cường sử dụng và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật của đơn vị và qua mạng Internet.
 - Trong học kỳ I, nhà trường đã tổ chức được 4 buổi tuyên truyền,
 
Đối tượng
Tuyên truyền miệng
(buổi/ lượt người )
Phát thanh
( buổi )
Thi tìm hiểu
( cuộc )
 Ghi chú
HS,SV 0 0 0    
CB,CC,VC           4/100 0 0    
Tủ sách pháp luật (quyển) Tài liệu hỏi đáp Tờ bướm Pa nô, áp phích, bảng
Hiện có Trong đó
Bổ sung mới Thanh lý      
285 10 0 0 0 2
             
III. Đánh giá chung:
- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban pháp chế Nhà trường.
 -Tăng cường phối hợp tổ chức đoàn thể ở địa phương thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
 - Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật cuả ngành, của Đảng và Nhà nước.
- Tăng cường việc phổ biến, giáo dục về biển đảo trong trường học.
- Nhìn chung đơn vị thực hiện tốt về công tác pháp luật, không có trường hợp vi phạm đến thời  điểm báo cáo.
          Trên đây là báo cáo sơ kết công tác pháp chế HKI,  năm học 2021 - 2022 của trường Mẫu giáo Long Thượng.
            Nơi nhận:
  - Phòng GD&ĐT;
  - L­ưu: VT   
           
 HIỆU TRƯỞNG
 
 
Nguyễn Thị Mỹ Hương