Trường Mẫu giáo Long Thượng

Kế Hoạch Tuyển sinh năm học 2024-2025

UBND HUYỆN CẦN GIUỘC                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MG LONG THƯỢNG                                                Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
       
          Số: 214 /KH-MGLT                                                         Long Thượng, ngày 10 tháng 6 năm 2024
                                                       
KẾ HOẠCH
Tuyển sinh năm học 2024-2025
 
 
 
 

           Căn cứ Nghị định số 127/2018 /NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 của chính phủ qui định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;
             Căn cứ Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;                                                                                                                                                                                                                                               
             Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục đào tạo, Thông tư ban hành Điều lệ trường mầm non;
            Căn cứ kế hoạch số 2726/KH-UBND ngày 24/5/2024 của Uỷ ban nhân dân huyện kế hoạch Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2024-2025;
         Căn cứ và kết quả điều tra trẻ trong độ tuổi trên địa bàn xã Long Thượng và tình hình thực tế về điều kiện cơ sở vật chất đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên của đơn vị, trường MG Long Thượng xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2024-2025 như sau:
I. Mục đích yêu cầu.
Tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục trẻ mầm non. Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị và nâng cao chất lượng tuyển sinh trong nhà trường.
- Đảm bảo cho 100%  trẻ 5 tuổi trên địa bàn xã được đến trường mẫu giáo;
- Không để xảy ra hiện tượng quá tải học sinh/lớp tại trường;
- Thực hiện công tác tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến kết hợp thu nhận hồ sơ giấy trực tiếp tại đơn vị, tuyên truyền phổ biến, công khai các thông tin về tuyển sinh, thực hiện nghiêm túc các quy định trong tuyển sinh. Trường không thu bất kỳ một khoản tiền nào trong việc thực hiện công tác tuyển sinh;
II. Nguyên tắc tuyển sinh
- Nhà trường tuyển sinh đúng quy định, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh (HS) và cha mẹ HS; góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi. 
- Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi: 0-2 tuổi, 3- 5 tuổi trên địa bàn xã Long Thượng (Danh sách có xác nhận của UBND xã theo từng độ tuổi), phân tuyến và phân bổ chỉ tiêu hợp lý từng điểm trường, đảm bảo đủ chỗ học cho HS, tránh tình trạng quá tải ở một số điểm trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo rõ tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.
- Thực hiện Phổ cập Giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn xã Long Thượng đạt hiệu quả cao, lớp 5 tuổi được ưu tiên về điều kiện cơ sở vật chất và giáo viên trên chuẩn về trình độ chuyên môn, không bố trí học ghép với các lứa tuổi khác;
- Xây dựng mạng lưới trường học cân đối, thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, thực hiện tốt chế độ miễn giảm học phí, hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho học sinh nghèo được đến trường, đảm bảo công bằng giáo dục.
III. Điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ
1. Cơ sở vật chất:
          - Trường có 01 điểm chính, 02 điểm phụ.
          - Tổng số phòng học: 08
- Tổng số 03 điểm có phòng học: 08 và 10 phòng chức năng: 01 phòng nghệ thuật; 01 thể chất; 01 văn phòng; 01 phòng HT; 01 phòng P.HT; 01 phòng y tế + hành chính quản trị; 01 bếp ăn, 2 nhà bảo vệ, 01 nhà kho và các loại đồ dùng trang thiết bị dạy dùng cho giáo viên và các cháu, có đủ bàn ghế học sinh cho các lớp.
          2. Đội ngũ:
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường: 19. Trong đó:
- CBQL: 2
+ Trình độ đại học: 2, đạt tỷ lệ 100%;
+ Trình độ TCLLCT: 2, đạt tỷ lệ 100%;
+ Trình độ QLGD: 2, đạt tỷ lệ 100%.
- Giáo viên: 15
+ Trình độ ĐH: 13 đạt tỷ lệ 86,7 %; Trình độ CĐ: 02 đạt tỷ lệ 13,3 %;  (có 02 đang theo học ĐH hệ từ xa).
- Nhân viên y tế 01, trình độ TC
          - Nhân viên kế toán: 01, trình độ TC;
- Nhân viên bảo vệ: 02.
- Nhân viên phục vụ: 01.
          3- Dự kiến giáo viên, số lớp và học sinh:
            Tổng số giáo viên 16 (15 GV biên chế + 01 GV thỉnh giảng)
          - Khối lá: 95 dân số; 45 trẻ tạm trú ->140/4/lớp, 08 giáo viên, học bán trú;
          - Khối chồi: 67 dân số; 23 trẻ tạm trú ->90/3/lớp, 06 giáo viên, học bán trú;
          - Khối mầm: 25 dân số/1 lớp, 02 giáo viên, học bán trú.
IV. Phương thức tuyển sinh
- Thực hiện tuyển sinh theo hình thức trực tuyến trên hệ thống trên hệ thống qlgd.edu.vn;
- Tiếp nhận hồ sơ giấy trực tiếp tại đơn vị.
V. Tuyển sinh trẻ vào các lớp năm học 2024 - 2025
         1. Phương thức, chỉ tiêu và đối tượng:
- Các thông tin tuyển sinh của trường trong năm học 2024-2025: Công khai trực tiếp tại bản tin trường, trang thông tin điện tử của trường.
- Tuyển sinh trẻ mẫu giáo bằng hình thức xét tuyển được căn cứ trên giấy khai sinh của trẻ và giấy xác nhận mã định danh của trẻ; nghiêm cấm các trường hợp vận động, quyên góp dưới bất kỳ hình thức nào để bố trí, sắp xếp cho trẻ không đúng tuyến tuyển sinh vào lớp học.
- Trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi ở địa bàn nào thì học ở trường thuộc địa bàn đó (Nếu còn chỉ tiêu thì Hiệu trưởng tổ chức tiếp nhận học trái tuyến theo qui định).
- Đảm bảo số học sinh trên nhóm, lớp theo qui định Điều lệ trường mầm non.
- Thực hiện chế độ miễn giảm học phí theo qui định, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho trẻ em nghèo được đến trường, đảm bảo công bằng trong giáo dục.
2. Chỉ tiêu:
* Số trẻ 5 tuổi học bán trú 4 lớp x 35=140
- 100 % Trẻ 5 tuổi (sinh năm 2019) ra lớp và được học lớp bán trú
+ Điểm chính ấp Long Thạnh: 03 lớp lá (5-6 tuổi) học bán trú
+ Điểm ấp Long Hưng: 01 lớp lá (5-6 tuổi) học bán trú
* Số trẻ 4 tuổi học bán trú 3 lớp x 30=90, cụ thể như sau:
+ Điểm phụ ấp Long Thạnh: 02 lớp chồi (4-5 tuổi) học bán trú
+ Điểm ấp Long Hưng: 01 lớp chồi (4-5 tuổi); học bán trú 
* Số trẻ 3 tuổi học bán trú 1 lớp x 25 =25, cụ thể như sau:
+ Điểm phụ ấp Long Thạnh: 01 lớp mầm (3-4 tuổi) học bán trú
- Trẻ sinh năm 2019: hồ sơ cũ: 90, nhận mới: 50 hồ sơ
- Trẻ sinh năm 2020: hồ sơ cũ: 25, nhận mới: 65 hồ sơ
- Trẻ sinh năm 2021: nhận mới 25 hồ sơ
3. Đối tượng và điều kiện:
Năm học 2024-2025, trường tiến hành tuyển sinh trẻ trong địa bàn quản lý có năm sinh như sau:
+ Học sinh 5 tuổi:
* Ưu tiên 1: Tuyển tất cả trẻ 5 tuổi trong địa bàn xã Long Thượng
* Ưu tiên 2: Tuyển trẻ 5 tuổi là con của CB, GV, NV công tác tại địa phương.
* Ưu tiên 3:
Tuyển trẻ tạm trú trên địa bàn xã Long Thượng, tuyển trẻ giáp ranh xã lân cận trên địa bàn huyện
  - Nếu trong quá trình tuyển sinh năm 2019 trong địa bàn xã không đủ chỉ tiêu theo quy định thì trường sẽ nhận trẻ theo ưu tiên 2 và 3.
+ Học sinh 4 tuổi:
* Ưu tiên 1: Tuyển trẻ 4 tuổi trong địa bàn xã Long Thượng
* Ưu tiên 2: Tuyển trẻ 4 tuổi là con của CB, GV, NV công tác tại địa phương.
* Ưu tiên 3:
Tuyển trẻ tạm trú trên địa bàn xã Long Thượng, tuyển trẻ giáp ranh xã lân cận trên địa bàn huyện
- Nếu tuyển trẻ trong địa bàn đủ chỉ tiêu thì không tuyển ưu tiên 2 và 3
   + Học sinh 3 tuổi:
* Ưu tiên 1: Tuyển trẻ 3 tuổi trong địa bàn xã Long Thượng
* Ưu tiên 2: Tuyển trẻ 3 tuổi là con của CB, GV, NV công tác tại địa phương.
* Ưu tiên 3: Tuyển trẻ tạm trú trên địa bàn xã Long Thượng, tuyển trẻ giáp ranh xã lân cận trên địa bàn huyện
- Nếu tuyển trẻ trong địa bàn đủ chỉ tiêu thì không tuyển ưu tiên 2 và 3.
* Lưu ý: các trường hợp trẻ xin học trái tuyến, Hiệu trưởng trường lập danh sách trình UBND xã ký duyệt chuyển Hiệu trưởng trường có học sinh xin vào học trái tuyến để làm căn cứ thu nhận.
4. Công khai tuyển sinh: 
- Kế hoạch tuyển sinh được niêm yết và thông báo tại các điểm trường và một số nơi công cộng, thông báo rộng rãi trên loa đài phát thanh xã, ấp ít nhất một tuần trước khi nhận hồ sơ tuyển sinh.
- Các thông báo công khai: Đối tượng, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh trẻ mầm non ở từng độ tuổi và tổ chức tiếp nhận trẻ em trong độ tuổi trên địa bàn dân cư theo quy định, thông báo về các loại hồ sơ nhập học.
5. Hồ sơ tuyển sinh:
1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu)
2. Phiếu tìm hiểu đặc điểm tâm lý trẻ (Theo mẫu)
3. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ
4. Giấy xác nhận nơi cư trú (Mẫu CT07) (do công an địa phương cấp)
5. Photo công chứng sổ hộ nghèo, cận nghèo, giấy đăng ký KHHGĐ (nếu có)
6. Photo thẻ bảo hiểm y tế
6. Thời gian tuyển sinh
- Từ 17/6/2024 và công bố kết quả tuyển sinh vào ngày 17/7/2024
- Thực hiện theo kế hoạch thời gian cho từng độ tuổi, đơn vị sẽ thông tin cụ thể trên thông báo tuyển sinh qua loa đài của xã và các ấp.
VI/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Đối với Hiệu trưởng:
- Chủ động phối hợp với UBND xã trong công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh trên địa bàn. Chủ động xây dựng kế hoạch về công tác tuyển sinh năm học 2024- 2025 của trường để báo cáo PGD&ĐT.
- Giao bộ phận văn thư phối hợp với bộ phận chuyên môn triển khai, phổ biến, nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, kế hoạch tuyển sinh của Sở GD&ĐT và phòng GD&ĐT trong Hội đồng sư phạm nhà trường.
- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh
- Phân công trực công tác tuyển sinh
- Thực hiện công tác thông tin báo cáo theo quy định.
- Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm toàn bộ công tác tuyển sinh trước các cấp quản lý.
2. Đối với GV-NV và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh.
Tham gia công tác điều tra phổ cập trẻ trên địa bàn được phân công, thực hiện tốt công tác tuyển sinh.
Cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ tuyển sinh của phụ huynh, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân trẻ như: Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…
Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo khách quan, công khai, công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.
Nắm vững tiến độ tuyển sinh, kiểm tra hồ sơ tuyển sinh, chuẩn bị nội dung kiểm tra phân loại đối tượng dự tuyển, sắp xếp trẻ theo lớp.
Trên đây là kế hoạch công tác tuyển sinh đầu năm học 2024-2025 của Trường Mẫu giáo Long Thượng. Yêu cầu toàn thể CB-GV-CNV trường phải thực hiện đạt kết quả tốt./.
     Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
       - Phòng GD-ĐT (báo cáo);             
       - UBND xã (báo cáo);
       - Chi bộ (báo cáo);                                                                       
       - Bộ phận, đoàn thể (thực hiện);                                       
       - Lưu: VT.                                                                           Nguyễn Thị Mỹ Hương